Sukces Samochodówki
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku realizowano autorski projekt "Wiedza i umiejętności szansą na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę 170 620,00 zł,  w tym udział miasta Włocławek wyniósł 20 474, 40 zł.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany był do  uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. Uczestniczyło w nim 74 uczniów: 22 w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i 52 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosiła: 64 godziny na ucznia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i 105 godzin na ucznia  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Realizację zadań rozpoczęto od uruchomienia biura, tj. zakupienia wszystkich niezbędnych, przewidzianych harmonogramem urządzeń i elementów wyposażenia do obsługi projektu. Nabyty sprzęt odpowiednio oznakowano, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia  łączyło się z szeroko zakrojoną akcją promocyjną w lokalnych mediach, na szkolnej stronie internetowej, w budynku  szkoły, warsztatach szkolnych oraz w Wydziale Edukacji Sportu i Turystyki (plakaty promujące).

Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjne dla rodziców i uczniów, zebrano deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oznakowano w odpowiedni sposób pomieszczenia dydaktyczne, w których odbywały się zajęcia.

W ramach projektu realizowano zajęcia z opiekunem Szkolnego Ośrodka Karier i zajęcia psychologiczno  - pedagogiczne stanowiące szereg  bloków warsztatowych powiązanych ze sobą merytorycznie. Miały na celu uświadomienie korzyści płynących z posiadania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, rozbudzenie w uczniach motywacji do aktywności poznawczej, wyposażenie w umiejętność  pisania CV, autoprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Ponadto uczestnicy projektu poznali techniki pracy nad sobą, sposoby walki ze stresem, możliwości właściwego zarządzania czasem własnym i efektywnego  uczenia się.

Zajęcia z zakresu prawa pracy i przepisów bhp umożliwiły beneficjentom poznanie praw i obowiązków pracowniczych oraz zapoznanie z przepisami bhp, co zapewniło bezwypadkowy przebieg zajęć specjalistycznych.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych ukierunkowane były na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów powstałych podczas procesu edukacyjnego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Ponadto, w czasie zajęć uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej, którą wykorzystywali w praktyce podczas ćwiczeń specjalistycznych. 

Nadmienić należy, że w trakcie przedsięwzięcia młodzież otrzymała: materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli, ubiór roboczy (ubranie robocze, koszula, czapka i buty), posiłek po każdym trzygodzinnym module zajęć.

Szkoła wzbogaciła się także o następujące środki trwałe: kserokopiarkę, rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne i laptop.

Kompleksowa realizacja wyżej wymienionych działań, wsparcie uczniów pomocą psychologiczno - pedagogiczną i dydaktyczno - wyrównawczą w sposób mierzalny zmniejszyły dysproporcje i braki edukacyjne powstałe w procesie kształcenia, wpłynęły na podwyższenie samooceny, zwiększyły wiedzę teoretyczną i adekwatne do niej umiejętności praktyczne tak cenne na dzisiejszym rynku pracy.

Efektem wyżej wymienionych oddziaływań jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wszystkich uczniów, którzy ukończyli szkołę w roku 2008/2009.

Zdawalność egzaminu zewnętrznego w sesji 2009 w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyniosła 83,3%, co znacznie przewyższyło zakładane w projekcie 65% (w odniesieniu do ubiegłego roku, gdy egzamin zdało 58% mechaników pojazdów samochodowych). Analogicznie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w sesji 2009 zdawalność wyniosła 95,65%, przy założeniu 80% (w odniesieniu do wyników wcześniejszych, które wyniosły 75% w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych).

Inicjatywa Zespołu Szkół Samochodowych, mająca odzwierciedlenie w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej,  pokazała jak wielkie znaczenie w rozwoju szkolnictwa, szczególnie zawodowego mają środki pozabudżetowe.

Poprzez uczestnictwo w tak wszechstronnym przedsięwzięciu uczniowie  zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności, których posiadanie znacząco zwiększa ich szansę na europejskim rynku pracy.

Dzięki pozyskanym funduszom włocławska "Samochodówka" wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt szkoleniowy oraz o  doświadczenia w projektowaniu i realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.