Samochodówka przystąpiła do projektu
Oglądaj nasze filmy
na kanele youtube.

YOU TUBE

Zespół Szkół Samochodowych przystąpił do projektu "Szkoła Zawodowców", który będzie realizowany do września 2018 roku.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu „Szkoła Zawodowców” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy, poprawę wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie innowacyjności(zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne), wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych(staże i kursy zawodowe zakończone certyfikatem), poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach). Ważnym elementem będą także kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Grupa docelowa

62 uczniów klas drugich technikum, w tym: technik informatyk - 17 uczniów, technik pojazdów samochodowych - 45 uczniów. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zadania

  1. Tworzenie (doposażenie) branżowych pracowni języka obcego i pracowni kształcenia zawodowego.
  2. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego dla zawodów: technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.
  3. Innowacyjne zawodowe zajęcia pozalekcyjne.
  4. Wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach.
  5. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni.
  6. Kursy i studia podyplomowe doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  7. Kurs zawodowy dla uczniów zakończony certyfikatem dla zawodów: technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.
  8. Konkurs Wynalazczości.
  9. Staże u pracodawców.

Małgorzata Gurtowska, Krystyna PydaAutorami witryny ZSS są: Robert Feter, Katarzyna Rzepecka - Paluch
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!! Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.